“Me and my Winter Olympics”, see you today!

2022-05-30 0 By

Where are the Winter Olympics?Winter Olympics in every Chinese side outside the competition every ordinary and extraordinary Chinese has their own Winter Olympics complex and ice and snow story please look forward to “Me and My Winter Olympics”
Poster design: Zhou Bin Reporter: Shu Wen Shen Nan Wang Haoyu Zheng Zhi Gao Meng Wang Meng Yang Fan Zheng Minghong Xiao Yan Poster design: Zhou Bin Editor: Lu Yuchen Huang Xuguo Xinhua News Agency Beijing Winter Olympics Report Team produced